Puncovní značky

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží. 

 

Kromě českých punců uznává Puncovní úřad

a) slovenské puncy na základě dohody platné od vzniku ČR (a nyní i na základě členství obou zemí v EU),

b) puncy tzv. konvenční na základě našeho členství v Konvenci (viz níže),

c) puncy některých členských států EU na základě našeho a jejich členství  v EU a na základě prozkoumání jejich puncovních systémů se závěrem, že poskytují označení vyjadřující srozumitelně a rozpoznatelně ryzost ekvivalentně podle českého puncovního zákona (shodný princip a úroveň puncovní kontroly včetně nezávislosti posuzovatele a včetně nemožnosti negativní odchylky ryzosti). Uznávány jsou pouze ty puncy, které byly v dotčených státech užívány dne 1. 5. 2004 (vstup ČR do EU), a puncy novější. Nikoli puncy historické.

Puncy států, jejichž puncovní kontrolu uznáváme za rovnocennou naší, uznáváme v případech, že ryzosti, které reprezentují, vyhovují našemu puncovnímu zákonu, a to především ustanovení o nejnižší zákonné ryzosti 585 tisícin pro zlato a 800 tisícin pro stříbro a platinu. Zboží o nižší ryzosti, byť by bylo označeno platným puncem oné země, není dovoleno pro obchodování v tuzemsku dovážet. Naopak za platný punc je nutno uznat puncovní označení odpovídající jiné ryzosti, než je česká zákonná ryzost, pokud je ale tato cizí ryzost vyšší než nejnižší česká zákonná ryzost pro příslušný kov. Uznává se například polská značka pro zlato ryzosti 960/1000, ač takovou ryzost český puncovní zákon nezná, protože toto zboží, předloženo místo na polský na náš PÚ, by bylo také označeno platným puncem, byť i jiné číselné hodnoty (nejblíže nižší česká zákonná ryzost je ryzost č. 2, t. j. 900/1000).

U několika států s uznaným systémem existují dva typy punců v důsledku paralelní možnosti kontroly a označování zboží - buď nezávislou institucí, nebo výrobcem. V těchto případech pochopitelně uznáváme jen puncy nezávislé instituce.

Puncovní systémy jednotlivých států EU byly posuzovány a některé z nich uznávány postupně. Nyní se dospělo ke stavu, který se už bude měnit jen velmi málo. Za platné označení jsou v ČR kromě českých punců uznávány puncovní značky  Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Maďarsko má od 1. ledna 2006 platnou pozměněnou sadu punců. Uznáváme tedy jak nové maďarské puncy, tak i ty, kterými se v Maďarsku puncovalo v období od 1. května 2004 do 31. prosince 2005.

U dalších států EU buď systém puncování, jak jej známe u nás,  není uplatňován, nebo je zásadně odlišný od našeho, takže uznání jejich punců by musely předcházet velké legislativní změny. V některých dalších zemích (např. ve Francii) sice fungují nezávislé a plně erudované instituce, jejichž puncování může být dostatečnou zárukou ryzosti, avšak současně týmiž značkami puncují své výrobky i některé zlatnické firmy, takže není splněna podmínka kontroly nezávislou osobou. U dalších států EU český PÚ podrobně zkoumá možnost zařadit jejich puncy do uznávaných, pokud splní podmínku nezávislé kontroly. Specifické je postavení Švýcarska, jehož puncy jsou nepochybně plnou zárukou provedení nezávislé kontroly. Protože však puncovní zákon připouští uznávání pouze členských států EU, nelze u nás švýcarské puncy uznat. Případné doplnění seznamu bude okamžitě publikováno na webových stránkách PÚ.

 

Naše puncovní značky v EU

Z pohledu vývozu lze o našich puncovních značkách říci, že jsou dnes uznávány prakticky ve všech zemích Evropy, a to buď na základě našeho členství v EU nebo proto, že náš puncovní systém je obecně vnímán jako dostatečně nezávislý a garantující ochranu spotřebitelů. V zásadě lze vyvážet do evropských zemí zboží opuncované českými puncy, aniž by bylo nutno je předkládat k další puncovní kontrole a novému označení, až na několik drobných odlišností, např. v případě Velké Británie je vždy požadováno také označení šperku ryzostním číslem v tisícinách. V Portugalsku je uznání našich punců principiálně možné, ale portugalská strana požaduje zaplacení nákladů na jejich proces přezkoumávání, což náš PÚ neakceptoval. Tato otázka bude řešena až v případě, že nastane potřeba ji řešit.

 

Vyobrazení uznávaných punců

            Vyobrazení jsou spolu s informačním textem zveřejněna na webových stránkách PÚ a také jsou vyvěšena na jednotlivých pracovištích pro styk se zákazníky. V obou případech jsou u každého jednotlivého státu barevně vyznačeny konkrétní puncy, které v ČR platí.
 

 

 

Vytvořilo FEO